Longfei Shangguan

  • Assistant Professor

Dr. Shangguan is an assistant professor at the department of computer science. Before joining Pitt, he was a senior researcher at Microsoft, Redmond. Dr. Shangguan’s research interests are in all aspects of IoT systems: from building novel IoT applications, solving security issues, all the way down to optimizing the network stack and designing low-power IoT hardware.

Institution of Highest Degree

  • PhD, Hong Kong University of Science and Technology

Representative Publications

1: Xiuzhen Guo, Longfei Shangguan, Yuan He, Nan Jiang, Jiachen Zhang, Haotian Jiang, Yunhao Liu, Saiyan: Design and Implementation of a Low-power Demodulator for LoRa Backscatter Systems, in NSDI 2022.
2: Chenning Li, Xiuzhen Guo, Longfei Shangguan, Zhichao Cao, Kyle Jamieson, CurvingLoRa to Boost LoRa Network Throughput Through Concurrent Transmissions, in NSDI 2022.
3: Xiaoran Fan, Longfei Shangguan, Siddharth Rupavatharam, Yanyong Zhang, Jie Xiong, Yunfei Ma, Richard Howard, HeadFi: Bringing Intelligence to All Headphones, in MOBICOM 2021. (Best paper runner-up award)
4: Yao Peng, Longfei Shangguan, Yue Hu, Yujie Qian, Xianshang Lin, Xiaojiang Chen, Dingyi Fang, Kyle Jamieson, PLoRa: a passive long-range data network from ambient LoRa transmissions. In SIGCOMM 2018
5: Longfei Shangguan, Zheng Yang, Alex X. Liu, Zimu Zhou, Yunhao Liu, Relative Localization of RFID Tags using Spatial-Temporal Phase Profiling. In NSDI’15

Research Interests

Mobile and wireless systems, IoT, and edge computing